به مناسبت ایام شعبانیه 4

تو این تبلیغه میگه، فلان صابون %۹۹ باکتریها رو میکشه.

من از همینجا به اون % ۱ باکتری،

به خاطر این ایستادگیِ پر غرور و پر افتخارشون تبریک میگم..!


/ 13 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرنیا

[خنده][خنده][خنده] [خنده][خنده] [خنده] خیلی باحال بود!

ناهید

کمک...من هی دارم میام پایین این تبلیغه هم داره میاد.[وحشتناک][سوال][نگران]

نازنین

با مزه بود[خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده]

ناهید

___________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ ____________________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ ____________€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°

ناهید

سلام . آپــــــــمـــــــــ `""-. `````-----.....__ `. . . `-. : . . `. , : . . _ : : `. : (@) `._ `. `..' . =`-. .__} ; . = ~ : .-" .' .'`. . . =.-' `._ .' : .' : . .' ' .' . . . .-' .'____....----''.'=.' "" .'.' ''"'`

simin

[سبز][سبز]

ناهید

سلام چرا دیگه آپ نمی کنی؟؟ آپـمـ[گل]

فاطمه

خیلی باحال بود[قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه]

آشنای....

کاش ما یه ریزه ازشون یاد بگیریم